eurotrust-logo
Η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαγράφει εδώ και 26 χρόνια την δική της επιτυχημένη πορεία στο χώρο των χρηματιστηριακών και επενδυτικών συναλλαγών, με κύριο και αδιαπραγμάτευτο πιστεύω της το «Σεβασμός στον Πελάτη και την επένδυσή του”. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας δεν περιορίζονται στις συνήθεις παραδοσιακές συμβατικές υποχρεώσεις έναντι των πελατών της, αλλά επεκτείνονται σε πρωτοποριακές ηλεκτρονικές εφαρμογές μέσω των οποίων παρέχονται σημαντικές δυνατότητες σε όσους πελάτες επιθυμούν να έχουν άμεση πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στην τοπική και στην διεθνή χρηματιστηριακή αγορά, να λαμβάνουν έγκυρες και χρήσιμες πληροφορίες, να τις αξιολογούν, ακόμα και να εκτελούν οι ίδιοι τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολλές φορές ασταθές χρηματοοικονομικό περιβάλλον, ο Πελάτης της Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωρίζει ότι συνεργάζεται με μια σύγχρονη, πρωτοπόρα και υγιή εταιρεία και ταυτόχρονα με τα άρτια εκπαιδευμένα στελέχη της που κύριο μέλημα τους είναι η προσωπική και άμεση εξυπηρέτησή του και η διασφάλιση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των συμφερόντων του.
Website
Eurotrust | Εποπτεία
6610
page,page-id-6610,page-template-default,mkd-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx-ver-1.6.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

τραπεζα της ελλαδος

 

Η ασφαλιστική αγορά είναι μια σαφώς οριοθετημένη και πλήρως εποπτευόμενη αγορά. Τόσο οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις όσο και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές λειτουργούν στο πλαίσιο ειδικής νομοθεσίας και ελέγχονται συνεχώς από την αρμόδια Εποπτική Αρχή, η οποία είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.).

 

Από την 1/1/2016 το σύνολο της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς λειτουργεί υπό τη νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Solvency II, η οποία κατέστη και εθνικό δίκαιο με την ψήφιση του νόμου 4364/2016 από την ελληνική Βουλή υπό τον τίτλο “Φερεγγυότητα ΙΙ”. Τελικός σκοπός της νέας αυτής οδηγίας είναι η απόλυτη προστασία του καταναλωτή, μέσω της εξασφάλισης της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, της αναδόμησης της λειτουργικής τους δομής και της πλήρους διαφάνειας και δημοσίευσης των στοιχείων.

 

Νομοθεσια

 

Η ψήφιση του πρόσφατου νόμου 4364/2016 κατάργησε το ΝΔ 400/1970 που επί 45 χρόνια ήταν ο βασικός νόμος της ασφαλιστικής αγοράς. Παράλληλα, ο νέος νόμος τροποποίησε εν μέρει ή/και κατάργησε πολλά από τα άρθρα και τις διατάξεις των περισσοτέρων από τους υπόλοιπους νόμους που αφορούν σε θέματα της ασφαλιστικής αγοράς.

Στη συνέχεια παρατίθενται νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις και λοιπές αποφάσεις που διέπουν λειτουργίες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

 

 1. Νόμος 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄13): “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις”.
 2. Ν. 2496/1997(Φ.Ε.Κ. Α’ 87): “Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις”.
 3. Ν. 1569/1985(Φ.Ε.Κ. Α’ 183): “Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις”.
 4. Π.Δ. 190/2006(Φ.Ε.Κ. Α’ 196): “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003)”.
 5. ΠΕΕ ΤτΕ86/5-4-2016: “Κανονισμός συμπεριφοράς των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών”.
 6. ΠΕΕ ΤτΕ45/21.11.2014: “Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών”.
 7. ΕΠΑΘ ΤτΕ89/5-4-2016: “Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές”.
 8. Ν. ΓπΝ’/1911:“Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης”.
 9. Ν. 3651/2008: (Φ.Ε.Κ. Α’ 44): “Οδική βοήθεια οχημάτων”.
 10. Ν.Δ. 551/1970:(Φ.Ε.Κ. Α΄ 114): “Περί Ιδιωτικής Ασφαλίσεως Πλοίων και Αεροσκαφών”.
 11. Ν. 3867/2010: (Φ.Ε.Κ. Α’ 128): “Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών”.
 12. Υ.Α. Ζ1-629/2005: (Φ.Ε.Κ. Β’ 720): “Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές -Προσαρμογή του ν. 2251/1994 για την “Προστασία των καταναλωτών” (Φ.Ε.Κ. Α’ 191) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 “σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ” (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L. 271 της 9.10.2002, σ.0016-0024).
 13. Ν. 3867/2010:(Φ.Ε.Κ. Α’ 128): “Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών”.
 14. Ν. 3229/2004: (Φ.Ε.Κ. Α’ 38): “Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις”, με την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 278 του Ν. 4364/2016 καταργήθηκαν από 1.1.2016 τα άρθρα 1 έως και 12.